Κυριακή, Μάιος 16, 2021
   
Μέγεθος Κειμένου

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΕΔΕΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Δ/ΝΣΗ: ΚΑΖΑΜΠΑΚΑ 4 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΤΗΛ. & FAX: (24410) 76947                                              Προς τους κ.κ.

E-mail: info@sedek.gr                                                          Βουλευτές Καρδίτσας

www.sedek.gr/gr                                                                 Κοινοποίηση: ΠΕΣΕΔΕ

 

Αρ. Πρωτ.  105

Καρδίτσα 11-5-2011

 

     Κύριε Βουλευτά,

     όπως ίσως γνωρίζετε, τις επόμενες ημέρες θα κατατεθεί στην Βουλή για ψήφιση σχέδιο νόμου (το οποίο έχει ήδη τύχει επεξεργασίας από την νομοπαρασκευαστική επιτροπή) που αφορά το θεσμικό πλαίσιο παραγωγής δημοσίων έργων, δηλαδή την μελέτη και κατασκευή των δημοσίων έργων καθώς και την θεσμοθέτηση Αρχής Ελέγχου Μελετών και Έργων (ΑΕΜΕ).

     Το σχέδιο νόμου συντάχθηκε με ευθύνη του ΥΠΥΜΕΔΙ, έχει τεθεί υπ΄ όψη του ΤΕΕ και των πανελλήνιων εργοληπτικών οργανώσεων καθώς και των οργανώσεων των μελετητών, έχουν γίνει μια σειρά παρατηρήσεις από την μεριά τους, πλην όμως ελάχιστες έγιναν αποδεκτές από πλευράς Υπουργείου.

     Ο Σύνδεσμός μας, μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΣΕΔΕ), παρακολούθησε από κοντά όλη την μέχρι τώρα διαδικασία και θεωρεί ότι το εν λόγω σχέδιο νόμου είναι καταστροφικό, ειδικά για τις μικρές ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι μέλη του. Επιπλέον το σχέδιο νόμου, κατά την άποψή μας, όχι μόνον δεν καταπολεμά την αδιαφάνεια όπως η κυβέρνηση διακηρύσσει με κάθε τρόπο και κάθε ευκαιρία, αλλά τουναντίον με αρκετές διατάξεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο την ευνοεί.

     Κε Βουλευτά, ζητάμε την παρέμβασή σας κατά την διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου στις αρμόδιες επιτροπές και στην ολομέλεια, επισυνάπτοντας δύο σημειώματα. Στο ένα κάνουμε συνοπτική αναφορά ανά άρθρο, προτείνοντας μια σειρά τροποποιήσεων, που αν περάσουν θα βοηθήσουν τις μικρές ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις στην επιβίωσή τους την δύσκολη αυτή χρονική συγκυρία, όχι σε βάρος των συμφερόντων του δημοσίου, κάθε άλλο θα ισχυριζόμασταν.

     Στο δεύτερο σημείωμα, για να μην μένουμε σε γενικόλογες και στείρες καταγγελίες, αναφέρουμε συγκεκριμένα και ανά άρθρο τα σημεία που κατά την άποψή μας (και σύμφωνα με το σχόλιο που ακολουθεί) ευνοούν την αδιαφάνεια και υποθάλπουν την συνδιαλλαγή.

     Τέλος σας ζητούμε να συμβάλλετε στο μέτρο των δυνάμεών σας ώστε να συμπεριληφθούν, απαλειφθούν ή τροποποιηθούν τα σημεία που αναφέρουμε, συμβάλλοντας και σεις προσωπικά αφ΄ ενός στην διάσωση και στήριξη του ντόπιου κατασκευαστικού δυναμικού και αφ΄ ετέρου στην καταπολέμηση της αδιαφάνειας και της συνδιαλλαγής.

     Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση.

 Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                                         Ο Γεν. Γραμματέας

Γ. Β. Μπαρμπούτης                                                                      Θαν. Γριβέλλας

 

2Ο ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προτάσεις που αφορούν την καταπολέμηση της αδιαφάνειας

Άρθρο 33 παρ. 2:

«Για τη διαπίστωση της παραβίασης των παραπάνω απαγορεύσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων, αρκεί η ύπαρξη επαρκών αποδεικτικών στοιχείων, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η ύπαρξη ομολογίας ή παραδοχής ή αναμφισβήτητης μαρτυρίας για την τέλεση της παράβασης».

ΣΧΟΛΙΟ: Στο πειθαρχικό δίκαιο, ως διοικητικό δίκαιο των κυρώσεων, ισχύουν αναλογικώς τα όσα ισχύουν και στο ποινικό δίκαιο περί τεκμηρίου αθωότητας. Αυτό σημαίνει ότι το όλο σύστημα επιβολής διοικητικών κυρώσεων θα πρέπει να λαμβάνει διαρκώς υπόψη του την αρχή ότι κάθε πειθαρχικά διωκόμενος θεωρείται κατ' αρχήν αθώος μέχρι την αμετάκλητη απόδειξη της ενοχής του. Η διάταξη, με τη μορφή που τίθεται, θα μπορούσε να αποτελέσει βάση για τον εκβιασμό εργοληπτών.

 

Άρθρο 37 παρ. 1:

«Ο κύριος ή ο φορέας κατασκευής του έργου μπορεί να συνάπτει συμφωνίες - πλαίσια, κατά την έννοια του άρθρου 111 παρ. 4 του παρόντος Κώδικα, ακόμη και για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου».

ΣΧΟΛΙΟ: Τα έργα αυτά δεν υπάγονται στον έλεγχο της ΑΕΜΕ. Η διάταξη μπορεί να τύχει κακής εφαρμογής ειδικά από τους ο.τ.α.

 

Άρθρο 37 παρ. 1:

«3. Τα λοιπά έργα καθώς και τα έργα συντήρησης ανεξάρτητα από την αξία τους, ανατίθενται με βάση το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής. Εξαίρεση από τον κανόνα αυτό είναι δυνατή μετά από σχετικό αίτημα του κυρίου του έργου ή του φορέα κατασκευής προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Στην σχετική αίτηση πρέπει να περιλαμβάνονται οι ιδιαίτεροι λόγοι που στην συγκεκριμένη περίπτωση δικαιολογούν την εξαίρεση και την εφαρμογή του κριτηρίου της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς. Η σχετική απόφαση του Υπουργού εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών της Γ.Γ.Δ.Ε του Υπουργείου.

4. Το χρηματικό όριο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου μπορεί να μεταβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

ΣΧΟΛΙΟ: Στην παράγραφο 3 θα πρέπει η σχετική απόφαση του Υπουργού να εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών της Γ.Γ.Δ.Ε του Υπουργείου και της ΑΕΜΕ, ενώ η παράγραφος 4 θα πρέπει να καταργηθεί.

Άρθρο 38 παρ. 2

«1. Το σύστημα προσφοράς μελέτης και κατασκευής εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις έργων που απαιτούν ειδικούς τρόπους κατασκευής ή μεθόδους που καλύπτονται από τεχνογνωσίες ή άλλα κατοχυρωμένα δικαιώματα ή στα έργα με ιδιομορφίες ως προς τον τρόπο και τις φάσεις κατασκευής τους ή αν κρίνεται σκόπιμος ο συνδυασμός βελτίωσης ή ολοκλήρωσης ή αναθεώρησης υπάρχουσας μελέτης της υπηρεσίας με την κατασκευή ή αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων. Για την εφαρμογή του συστήματος αυτού σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, απαιτείται προηγούμενη απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του τεχνικού συμβουλίου κατασκευών του Υπουργείου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των προηγούμενων εδαφίων». Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Υ.ΜΕ.ΔΙ. μπορεί να καθορίζονται είδη τεχνικών έργων, που πληρούν γενικά τις ανωτέρω προϋποθέσεις και είναι δυνατόν να δημοπρατούνται με το σύστημα μελέτη και κατασκευή».

ΣΧΟΛΙΟ: Στην ως άνω παράγραφο θα πρέπει οι αποφάσεις του Υπουργού να εκδίδονται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών της Γ.Γ.Δ.Ε του Υπουργείου και της ΑΕΜΕ.

 

Άρθρο 39 παρ. 1

«Για την ανάδειξη της πλέον συμφέρουσας προσφοράς λαμβάνονται καταρχήν υπόψη τα κριτήρια της οικονομικής προσφοράς, του προσφερόμενου χρόνου περαίωσης του έργου και του προσφερόμενου χρόνου εγγύησης αυτού. Κατόπιν αιτήματος του κυρίου του έργου ή του φορέα κατασκευής μπορεί να εγκριθεί, από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, είτε η χρησιμοποίηση και οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου για τη συγκεκριμένη περίπτωση κριτηρίου (αύξηση κριτηρίων), είτε η χρησιμοποίηση ενός μόνο εκ των κριτηρίων του προσφερόμενου χρόνου περαίωσης του έργου ή του προσφερόμενου χρόνου εγγύησης αυτού (μείωση κριτηρίων). Η Απόφαση του Υπουργού εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών του Υπουργείου και καθορίζει επιπλέον τον τρόπο που υποβάλλονται οι προσφορές των ενδιαφερομένων, πέραν των όσων ορίζονται στην επόμενη παράγραφο, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα πρόσθετα κριτήρια συναρτώνται με τα τρία παραπάνω κριτήρια (σε περίπτωση αύξησης των κριτηρίων) ή τα δύο τελικώς εφαρμοζόμενα κριτήρια συναρτώνται μεταξύ τους (σε περίπτωση μείωσης των κριτηρίων), προκειμένου να αναδειχθεί ο προσωρινός ανάδοχος, πέραν των όσων ορίζονται στην παράγραφο 4 του παρόντος».

ΣΧΟΛΙΟ: Στην ως άνω παράγραφο θα πρέπει η απόφαση του Υπουργού να εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών της Γ.Γ.Δ.Ε του Υπουργείου και της ΑΕΜΕ.

 

Άρθρο 39 παρ. 3

«4. Όταν από τις κείμενες διατάξεις δεν προβλέπεται υποχρέωση εισαγωγής όρων οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής ή και επαγγελματικής ικανότητας στις διακηρύξεις των δημοσίων έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 146 και 147 του παρόντος, μπορούν να προστίθενται τέτοιοι όροι με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών της Γ.Γ.Δ.Ε του Υπουργείου Υ.ΜΕ.ΔΙ».

 

ΣΧΟΛΙΟ: Να αφορά έργα άνω του ορίου των Οδηγιών και η απόφαση του Υπουργού να εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών της Γ.Γ.Δ.Ε του Υπουργείου και της ΑΕΜΕ.

 

Άρθρο 43

«Σε περιπτώσεις ιδιαίτερα πολύπλοκων συμβάσεων και εφόσον η υπηρεσία κρίνει ότι η εφαρμογή ανοικτής ή κλειστής διαδικασίας δεν επιτρέπει την ανάθεση της σύμβασης, μπορεί να προσφεύγει στην εφαρμογή διαδικασίας ανταγωνιστικού διαλόγου, η οποία διεξάγεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο και όσα ειδικότερα ορίζονται στη διακήρυξη».

ΣΧΟΛΙΟ: Η διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου να εφαρμόζεται μόνο κατόπιν έγκρισης από τον Υπουργό ΥΠΥΜΕΔΙ και σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 82 παρ. 2

«Η τήρηση των «Μητρώων» της προηγούμενης παραγράφου γίνεται κατά τον τρόπο που καθορίζεται από τον «Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης». Με τον Κανονισμό αυτό μπορεί να προβλεφθεί, εξ αρχής ή σε μεταγενέστερο στάδιο, η αντικατάσταση των «Μητρώων» αυτών με οποιοδήποτε αντίστοιχο σύστημα πιστοποίησης κατά την κρίση της Α.Ε.Μ.Ε.».

ΣΧΟΛΙΟ: Το σύστημα πιστοποίησης θα πρέπει να ρυθμίζεται και να τροποποιείται με Νόμο (ο «Κανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης» θεσπίζεται με Προεδρικό Διάταγμα.

 

 1Ο ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Προτάσεις τροποποιήσεων του σχεδίου νόμου που αφορούν τις μικρές ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις.

(Η αρίθμηση των άρθρων είναι με βάση την τελευταία έκδοση, που πήραμε από το ΥΠΥΜΕΔΙ τον Απρίλιο).

ΑΡΘΡΟ 2

Στις κατηγορίες 40 & 41 (Διοίκηση Τεχν. Έργων και επίβλεψη) να εγγράφονται και ΜΕΚ (δηλαδή και εργολήπτες, πέρα από τους μελετητές) σε αντίστοιχες βαθμίδες εμπειρίας

 

 

ΑΡΘΡΟ 33

Το σύμφωνο ακεραιότητας, να συνυπογράφεται από όλα τα εμπλεκόμενα με το έργο πρόσωπα, προς διασφάλιση της διαφάνειας και καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλα τα στάδια εκτέλεσης του έργου. Σημαντικό θα ήταν και το ασυμβίβαστο συμμετοχής σε δημοπρασία, εργολήπτη που έχει συγγενική σχέση  α΄ βαθμού με πρόσωπο του κυρίου του έργου ή της διευθύνουσας υπηρεσίας.

 

 

ΑΡΘΡΟ 35

Η αυτεπιστασία (ενός ή περισσότερων έργων) να παραμείνει στα επίπεδα των περίπου 25.000 € (με ΦΠΑ και αναθεώρηση), συνολικά για κάθε χρόνο, με σύνταξη προϋπολογισμού και διαδικασία εκτέλεσης ανάλογης με αυτής των έργων.

 

 

ΑΡΘΡΟ 37

Να παραμείνει η ανάθεση με το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής για έργα προϋπολογισμού μικρότερου των 5,00 εκατ. ευρώ.

Το όριο των 5,00 εκ ευρώ να ισχύει και για έργα που δημοπρατούνται με κατ΄αποκοπή τίμημα.

Το όριο εφαρμογής για επιλογή συστήματος μειοδοσίας ή συμφερώτερης τιμής να είναι πάντα συνδεδεμένο με το όριο εφαρμογής κοινοτικής οδηγίας και όχι εξαρτώμενο απλά από μία Υπουργική Απόφαση που αλλάζει σε ανύποπτο χρόνο.

 

 

ΑΡΘΡΟ 39

Ζητάμε την κατάργηση του συστήματος πολλαπλών κριτηρίων και ειδικών όρων τουλάχιστο σε έργα προϋπολογισμού κάτω του ορίου της κοινοτικής οδηγίας, γιατί αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε αθέμιτο ανταγωνισμό και φωτογραφικές διακηρύξεις (βλ. Υπουργείο Πολιτισμού).

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 41/παρ 4

Για την σύσταση της επιτροπής εισήγησης για ανάθεση να διενεργείται η κλήρωση όπως περιγράφεται αλλά μετά από την κατάθεση των τεχνικών και οικονομικών προσφορών ώστε να είναι αδιάβλητη η διαδικασία

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 48/παρ 1

Συμφωνούμε στην τήρηση των νόμων και στην επιβολή ποινών στους παραβάτες που νοθεύουν εν τέλει τον υγιή ανταγωνισμό.

 

 

ΑΡΘΡΟ 48/παρ 3

Ζητάμε την πλήρη κατάργηση των πρόσθετων εγγυήσεων. Εναλλακτικά σε κάποια έργα να μπορεί να ζητηθεί πρόσθετη εγγύηση, από ποσοστό έκπτωσης 35% και πάνω με 0,5% ανά μονάδα έκπτωσης και μέχρι του ορίου του 10% (Αστικός κώδικας άρθρο 408).

Οι έλεγχοι που προβλέπονται να γίνονται από την ΑΕΜΕ, να γίνονται υποχρεωτικά μέσα στο χρόνο εγγύησης. Η μη διενέργεια ελέγχου, μετά 30 ημέρες από την όχληση του αναδόχου να τεκμαίρει αυτοδίκαιη έγκριση οριστικής παραλαβής.

Επίσης οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης και δεκάτων (είτε βασικές είτε πρόσθετες) να έχουν χρονική διάρκεια ίση με την χρονική διάρκεια του έργου συν το χρόνο εγγύησης κατά την διακήρυξη, όχι αορίστου χρόνου. Εάν υπάρχουν ζητήματα παρατάσεων προθεσμιών του έργου να χορηγούνται αντίστοιχα από τον ανάδοχο επιστολές αντίστοιχων παρατάσεων ισχύος εγγυήσεων.

 

 

ΑΡΘΡΟ 49

Ο μελετητής να συμμετέχει συμβουλευτικά και όχι αποφασιστικά με υπογραφή, διότι είναι προφανές ότι σε κάθε περίπτωση θα υπερασπίζεται την μελέτη του όταν προκύπτουν ασάφειες ή λάθη, σε βάρος πάντα του αναδόχου.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 50

Η ασφάλιση κατά παντός κινδύνου του έργου να γίνει υποχρεωτική για όλα τα έργα και η δαπάνη της, η οποία θα είναι υπέρογκη και προφανώς δεν θα αρκεί το ποσοστό Ε.Ο. και Γ.Ε. να την καλύψει, να βαρύνει τις πιστώσεις του έργου απολογιστικά (όπως η δαπάνη ασφάλτου).

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 51

Να τεθεί ανώτατο ποσό ποινικής ρήτρας, λόγω παράλειψης συμπλήρωσης ημερολογίου.

Η υποχρέωση για τήρηση ημερολογίου να αφορά έργα με Π>1.500.000 ευρώ.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 53

Να τεθεί οροφή της ποινικής ρήτρας στο 5%.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 54, 55

Για έργα κάτω του ορίου της κοινοτικής οδηγίας, η έγκριση ή η διόρθωση και επιστροφή των επιμετρήσεων, να περιορίζεται σε ένα μήνα. Αν διαφωνεί ο Ανάδοχος με τις διορθώσεις να υποβάλλει ένσταση. Η άπρακτη παρέλευση του μήνα να τεκμαίρει αυτοδίκαιη οριστική έγκριση. Επ’ αυτών δικαίωμα διόρθωσης έχει μόνο η Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής. Έτσι και ο χρόνος διεκπεραίωσης μειώνεται και οι υπηρεσίες αναγκάζονται να δουλεύουν. Το αυτό βέβαια θα ισχύσει και για τα ΠΠΑΕ και τους λογαριασμούς, θετικούς ή αρνητικούς.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 56

Να τεθεί πρόβλεψη έτσι ώστε τυχόν αρνητικοί συντελεστές αναθεώρησης να μην επιφέρουν μείωση του ποσού της σύμβασης.

 

 

ΑΡΘΡΟ 57

Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες να υποβάλλονται σε σχέδιο από τον Ανάδοχο και η άπρακτη παρέλευση τριμήνου από την υποβολή του, να τεκμαίρει αυτοδίκαιη έγκριση, γιατί ο Ανάδοχος το διάστημα αυτό θα είναι υποχρεωμένος να εκτελεί εργασίες πέραν των συμβατικών και ενδεχόμενη απόρριψή του ΑΠΕ του στερεί το δικαίωμα αποζημίωσης. Η συνέχεια βέβαια θα δίνεται στα τεχνικά συμβούλια και εν τέλει στα δικαστήρια με οδυνηρές συνέπειες τόσο για τον Ανάδοχο, όσο και για τον Κύριο του έργου. Οι εργατοώρες δε που δαπανώνται για τέτοιου είδους διαδικασίες είναι ήδη τεράστιες.

ΑΡΘΡΟ 57/3 & ΑΡΘΡΟ 61/4

 

Να παραμείνει η αζημίως μείωση του συμβατικού αντικειμένου στο ¼ που ισχύει σήμερα και όχι στο ½ που προτείνεται. Η οικονομική επιβάρυνση από εγγυητικές και ασφάλειες θα είναι μεγάλες και δεν είναι δυνατή η κάλυψή τους με το ήμισυ του συμφωνητικού.

ΑΡΘΡΟ 63

Οι οικονομικές αξιώσεις του Αναδόχου να παραμείνουν ανεξάρτητες από επί πλέον προθεσμίες και διαδικασίες (προθεσμία δύο μηνών ή οριστική παραλαβή), και να εφαρμοστεί το Αστικό Δίκαιο.

ΑΡΘΡΟ 65

Ως κεφάλαια για την επανάκριση του ΜΕΕΠ, να συνυπολογίζονται οι ανεξόφλητοι εγκεκριμένοι λογαριασμοί, τα περιουσιακά στοιχεία και μετρητά.

 

 

 

 

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟη ημέρα, η εβδομάδα του έτους