Τετάρτη, Δεκέμβριος 07, 2022
   
Μέγεθος Κειμένου

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 15 ΕΑΑΔΗΣΥ:ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΥΔ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 15 ΕΑΑΔΗΣΥ: Οδηγίες συμπλήρωσης για το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α 147)

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟη ημέρα, η εβδομάδα του έτους