Τρίτη, Οκτώβριος 22, 2019
   
Μέγεθος Κειμένου

Ν4412/2016(ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Δημόσιες Συμβάσεις

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

με την επιμέλεια του Τάσου Γακίδη, Νομικού Συμβούλου της

ΠΕΣΕΔΕ.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟη ημέρα, η εβδομάδα του έτους