Κυριακή, Απρίλιος 11, 2021
   
Μέγεθος Κειμένου

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣ.ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΤΕΛ.ΕΡΓΩΝ

Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις μελετών και εκτέλεσης έργων: ΥΑ 22015/406 (ΦΕΚ β'/330/10-03-2015)

Η υποχρεωτική χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μετατίθεται για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών για την 01.07.2015 και για όλους τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης για τις δημόσιες συμβάσεις εκτέλεσης έργων, για την 01.12.2015.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟη ημέρα, η εβδομάδα του έτους